Forskarutbildning

Forskarutbildning innebär att du inte bara blir den främsta experten inom ett fält, du lär dig också att planera, tänka kritiskt och ta ansvar. Du får den kunskapsbredd och de färdigheter som hör till ämnet i stort. I forskarutbildningen arbetar du självständigt under handledning med ett forskningsprojekt och utnyttjar och utvecklar både dina praktiska och teoretiska färdigheter. Våra forskarutbildningar syftar till att du ska bli en självständig forskare med god förmåga att förmedla kunskaper redo för högkompetenta arbetsuppgifter inom exempelvis näringsliv, offentlig förvaltning eller högskolor.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att du har både grundläggande och särskild behörighet. Som regel innebär grundläggande behörighet examen på avancerad nivå. Vilken behörighet som gäller för forskarutbildning i musikvetenskap framgår av studieplanen, som du hittar via länken nedan.

Allmän studieplan för forskarutbildning i musikvetenskap

Hur ser utbildningen ut?

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier för doktorsexamen, eller två års heltidsstudier för licentiatexamen.

Till varje doktorand eller licentiand utses en huvudhandledare och minst en biträdande handledare. Utbildningen planeras och genomförs i nära samråd med handledarna. Under större delen av studietiden ägnar du dig åt det forskningsprojekt som sedan redovisas i doktors- eller licentiatavhandlingen. Dessutom ingår ett antal kurser enligt studieplanen för varje forskarutbildningsämne. Inom musikvetenskap utgör kursdelen 60 hp.

Avhandlingen läggs fram antingen som en monografi (bok) eller som en sammanläggningsavhandling (vanligen 4-5 artiklar samt en så kallad "kappa" som knyter samman delstudierna). Examinationen består av att försvara avhandlingen vid en offentlig disputation, där en expert på området agerar opponent.

När du antas som doktorand ska en individuell studieplan upprättas. I den individuella studieplanen framgår bland annat hur hela studietiden ska finansieras. Eventuella finansiärer och planerna för doktorandanställning ska redovisas.

Historisk-filosofiska fakulteten har också tagit fram riktlinjer för utbildning på forskningsnivå:

Historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå

Anställning

Forskarstuderande vid Institutionen för musikvetenskap är som regel anställda som doktorander. Det är en fyraårig anställning med avtalsenlig lön. Lönenivåer och lönestegar finner du här: https://mp.uu.se/web/info/anstallning/kollektivavtal/kollektivavtal

Mer detaljerad information finns också här: Forskarutbildning vid Uppsala universitet

Examen

Forskarutbildningen avslutas med en examen: filosofie doktorsexamen eller filosofie licentiatexamen. Om du har avlagt licentiatexamen kan du ansöka om att fortsätta dina studier till doktorsexamen. Doktorsexamen kan avläggas utan föregående licentiatexamen.

För licentiatexamen krävs minst 120 högskolepoäng, varav en godkänd vetenskaplig uppsats på minst 60 högskolepoäng. För doktorsexamen krävs minst 240 högskolepoäng, varav en godkänd doktorsavhandling på minst 180 högskolepoäng.