Forskning i musikvetenskap

Den musikvetenskapliga forskningen i Uppsala bygger på gamla traditioner, men också på nya tankar och behov. Ända sedan vår institution - landets äldsta för musikvetenskap - tillkom har musikhistoria varit ett viktigt ämne, även om perspektiv och metoder naturligtvis har hunnit förändras. Vår nuvarande ambition är att närma oss musik av vad slag det än kan vara ur ett brett kulturhistoriskt och kulturkritiskt perspektiv. Här spelar den internationellt kvalificerade forskningen rörande 1600-talets europeiska musikvärld, som vuxit fram kring det unika musikmaterial som finns i Uppsala, en viktig roll. Till detta kommer ett brett historiskt och historieteoretiskt intresse kring i stort sett alla epoker och musikstilar.

Vår institutions andra forskningsspecialitet har rört det som brukar kallas musikteori och dess historia samt musikanalytiska metoder. Även här försöker vi leva upp till traditionen. Detta innebär att vi under de senaste åren har försökt utveckla modeller för analys av vissa typer av 1900-talsmusik, samt att vi har arbetat med fördjupning i skilda sätt att tänka kring musik från olika tider för att därmed närma oss nya sätt att förstå musiken.

I såväl historiesammanhang som när det gäller att förstå hur det musikaliska tänkandet har sett ut och kan se ut blir kulturanalytiska perspektiv och begreppshistoriska verktyg viktiga. När det gäller musikhistorieskrivning är genusperspektiven självklara.